Robtal © 2010 Privacybeleid

Home.
Nieuwbouw.
Verbouw.
Renovatie.
Contact.
Privacybeleid

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze internet pagina, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze internet pagina, wordt door Weber & de Groot uitdrukkelijk afgewezen. Weber & de Groot biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze internet pagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie op deze site

Weber & de Groot streeft ernaar dat alle informatie op deze internet-pagina correct is. Weber & de Groot streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze internet pagina aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.
Weber & de Groot wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze internet pagina weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze internet pagina aangeboden modules. Weber & de Groot aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze internet pagina wordt verwezen. Hoewel Weber & de Groot alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze internet pagina. Alle informatie op deze internet pagina (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door  Weber & de Groot worden gewijzigd. Eventuele op deze internet pagina verstrekte informatie op elektro-technisch terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren.